Prywatność

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera i przedstawia informacje w zakresie celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych przez Grzegorza Dendys prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą Freeridesport Grzegorz Dendys z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jemiołowa 15.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Dendys prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą Freeridesport Grzegorz Dendys z siedzibą w  Bielsku-Białej, Jemiołowa 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-153-45-25; REGON: 072866730, www.freeridesport.pl

II. Źródła i sposoby zbierania danych.

Dane osobowe są gromadzone:

 1. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora, która obejmuje:
  1. prowadzenie zajęć sportowych lub rekreacyjnych,
  2. wypożyczanie sprzętu sportowego,
  3. organizację imprez lub zawodów sportowych,
  4. prowadzenie szkoleń lub kursów,
  5. budowę , konserwację lub utrzymanie obiektów lub urządzeń sportowych.
 2. poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronie internetowej Administratora (www.freeridesport.pl/) oraz na stronach Administratora na portalu Facebook pod nazwami: Freeridesport- Szkoła Narciarska i Rowerowa, Pumptrack Rowerownia- Freeridesport, FLOW – Klub Rowerowy Żywiec.
 3. poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej Administratora (www.freeridesport.pl/).

III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia z Państwem lub wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); na podstawie której Administrator świadczy usługi wypożyczenia sprzętu sportowego lub szkoleń lub kursów lub zajęć sportowych lub zajęć rekreacyjnych, lub utrzymania lub budowy obiektu lub urządzenia sportowego, w tym także przygotowania przez Administratora oferty handlowej   lub rezerwacji terminów szkoleń lub kursów lub zajęć sportowych lub zajęć rekreacyjnych lub na podstawie której Państwo świadczą usługi lub realizują zlecenia na rzecz Administratora.
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 u st. 1 lit. a RODO) w celu:
  1. udziału w zawodach oraz udziału małoletnich dzieci w zajęciach sportowych lub zajęciach rekreacyjnych, w tym także publikowania list startowych oraz wyników współzawodnictwa w trakcie trwania zawodów oraz w Internecie,
  2. marketingu Administratora i otrzymywania informacji na temat organizowanych wydarzeń lub zajęć sportowych,
  3. publikowania wizerunku w tym także małoletnich dzieci w fotorelacjach z zawodów lub zajęć sportowych lub zajęć rekreacyjnych,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu:
  1. kontaktu z Państwem, w szczególności za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Administratora,
  2. dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu realizacji obowiązku prawnego związanego z płatnością danin publicznych w tym podatków oraz  zatrudnieniem w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wynagrodzeniem za pracę lub realizację umowy cywilnoprawnej i naliczeniem oraz odprowadzeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej na podstawie przepisów i ogólnych, rozporządzeń.

Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny

IV. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie Administratorowi danych osobowych gromadzonych w związku z uczestnictwem w zawodach lub zajęciach sportowych lub zajęciach rekreacyjnych lub wypożyczaniem sprzętu sportowego (pola oznaczone jako wymagane) jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania przez Administratora wybranych przez Państwa usług lub świadczeń. W razie odmowy podania wymaganych dla zawarcia lub wykonania umowy danych może to wiązać się z odmową zawarcia przez Administratora umowy na wybrana usługę lub świadczenie lub odstąpieniem od jej wykonania.
Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest także dobrowolne, a udzielona przez Państwa zgoda może w każdym czasie zostać wycofana bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Na zasadzie dobrowolności zbierane są także dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może mieć  wpływ na prawidłowość działania strony internetowej Administratora.

V. Co to są pliki cookies i cel ich zbierania.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL stron poprzednio odwiedzanej przez Użytkowników (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Administratora.
W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkowników lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: 
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies pochodzących ze strony internetowej www.freeridesport.pl przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowego) za pomocą którego przeglądana jest zawartość strony internetowej.

VI. Czasokres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone w celu wykonania umów wypożyczenia sprzętu sportowego lub organizacji kursów lub organizacji zajęć sportowych lub zajęć rekreacyjnych, będą przetwarzane w przez okres świadczenia tych usług, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe, podane Administratorowi w celu uczestnictwa w zawodach oraz udziału małoletnich dzieci w zawodach lub zajęciach sportowych lub zajęciach rekreacyjnych będą przez Administratora przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia zajęć lub zawodów albo do cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane w plikach cookies oraz dane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo usprawiedliwiony sprzeciw względem ich przetwarzania albo cofną Państwo wyrażoną zgodę.

VII. Odbiorcy danych.

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie współpracują z Administratorem w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, lub obsługi zawodów sportowych, a także dostarczającym usługi IT oraz usługi hostingowe w zakresie i celach wskazanych powyżej na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 2. prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 6. prawo wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
 8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Dane kontaktowe.

W jakichkolwiek kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Administratora oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod adresem dendys@freeridesport.pl