Przetwarzanie danych osobowych

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO1  − informuje, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Grzegorz Dendys prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą Freeridesport Grzegorz Dendys z siedzibą w  Bielsku-Białej, ul. Jemiołowa 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-153-45-25; REGON: 072866730, www.freeridesport.pl.

Jako Administrator danych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Jako administrator będę przetwarzać Państwa dane:
  2. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania ofertą mojego przedsiębiorstwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarłem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji lub zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb moich klientów, ogólnej optymalizacji moich usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o moich klientach, analizy finansowej mojego przedsiębiorstwa] będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z moich usług niezgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu oferowania Państwu przeze mnie produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Udostępnianie danych
  1. Nie dokonuję obrotu Państwa danymi osobowymi, ani nie udostępniam Państwa danych osobowych innym podmiotom, ani ich nie przekazuję do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
   1. wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
   2. jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy mną a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy mną a innym podmiotem,
   3. zezwalają na to przepisy prawa.
  2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli  uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem.
 3. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestanę przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.
 4. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane osobowe będą przeze mnie jako Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków w zakresie przechowywania danych dla celów podatkowych lub świadczeń na ubezpieczenia społeczne.
 5. Odbiorcy danych
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mam obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na moją rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy moi podwykonawcy jak np. instruktorzy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   7. gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  1. Podanie mi Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

————————————————

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).